Biržų VSB

Asmens duomenų apsauga

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis
Prašymas ištaisyti netikslius ir/arba papildyti neišsamius asmens duomenis
Prašymas ištrinti asmens duomenis