Asmens duomenų apsauga

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis
Prašymas ištaisyti netikslius ir/arba papildyti neišsamius asmens duomenis
Prašymas ištrinti asmens duomenis