Biržų VSB

Vaikų sveikatos apžvalga

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, kurioje numatyta, jog mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą elektronine statistinės apskaitos forma (Nr. E027-1) „Mokinio sveikatos pažymėjimas“. Šioje apskaitos formoje gydytojas įrašo pagrindinius mokinio sveikatos būklės duomenis, kuriuos Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras renka, analizuoja ir atlieka bendrą, gautų duomenų apžvalgą, apimant visas rajono mokyklas.

Vaikų sveikata 2022-2023 m.m.
Vaikų sveikata 2021-2022 m.m.
Vaikų sveikata 2020-2021 m.m.

Vaikų sveikata 2019-2020 m.m.